Eppo Trade, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 847 625182 198
Bežná likvidita III. stupeň 0,95300,9552
Časové rozlíšenie aktív 66,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1067-11,58
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 86,21121,12
Celkové tržby 6 157 378758 672
Celkový dlh 837 906180 706
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 312-17 275
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 31217 275
Čistý cash flow 1 03717 275
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 428-3 508
Čistý zisk 8 228-3 508
Čistý zisk v minulom roku -3 5080,0000
Cudzie zdroje -9 719-1 492
Daň z príjmov 2 1870,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1870,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,2674,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,2574,74
Doba obratu aktív 50,2687,66
Doba obratu pohľadávok 46,2674,74
Doba splácania záväzkov 51,3288,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,6886,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4,896,16
EBIT v minulom roku -3 5080,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 428-3 508
EBITDA 32 965-597,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 965-597,00
Finančná páka 87,21122,12
Finančné účty 18 31217 275
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 934-635,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98850,9918
Krátkodobé pohľadávky 780 077155 343
Krátkodobé záväzky 837 876180 706
Krytie dlhovej služby 2 5360,0000
Nákladové úroky 13,000,0000
Náklady na predaný tovar 6 123 382759 788
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 958 959742 555
Neobežný majetok 49 1709 580
Obežný majetok 798 389172 618
Obrat aktív 7,264,16
Obrat neobežného majetku 125,1979,19
Obrat obežného majetku 7,714,40
Odpisy 19 9262 738
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 9631 369
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 9631 369
Osobné náklady 7 7920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 03138,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 79 80612 527
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 154-770,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8466-2,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,07-2,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,16-0,4076
Pohľadávky z obchodného styku 779 947155 343
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95300,9552
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,37-0,0864
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 79,770,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98850,9918
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 86,21121,12
Pridaná hodnota 32 050-1 116
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8466-2,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 25,42-302,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 25,42-302,69
Služby 149 45417 070
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 847 625182 198
Spotreba materiálu… 14 969163,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 155 432758 672
Tržby z predaja tovaru 6 149 587758 672
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 8450,0000
Účtovný cash flow 1 03717 275
Úrokové krytie 802,150,0000
Vlastné imanie 9 7191 492
Všetky záväzky 837 906180 706
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,84660,0000
Výsledok hospodárenia 13 039-3 335
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 039-3 335
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 228-3 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 5080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 415-3 508
Záväzky 837 906180 706
Záväzky z obchodného styku 79 80612 527
Zisk pred zdanením 10 415-3 508
Zmena EBIT -2,970,0000