Roomart architects, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 80 55660 139
Bežná likvidita III. stupeň 2,261,18
Časové rozlíšenie aktív 1 0261 059
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7063-0,7347
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,500,9513
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84092,26
Celkové tržby 122 24673 612
Celkový dlh 36 79641 705
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 450-13 544
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 45013 544
Čistý cash flow 30 90613 544
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 00017 115
Čistý zisk 25 32613 434
Čistý zisk v minulom roku 13 4340,0000
Cudzie zdroje -43 760-18 434
Daň z príjmov 7 6743 681
Daň z príjmov v minulom roku 3 6810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 6743 681
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,0711,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,662,74
Doba obratu aktív 241,31302,30
Doba obratu pohľadávok 3,0711,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,6071,57
EBIT v minulom roku 17 1150,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 00017 115
EBITDA 57 85430 767
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 85430 767
Finančná páka 1,843,26
Finančné účty 44 45013 544
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5432-0,3065
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54320,3065
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 74429 487
Krátkodobé pohľadávky 1 0242 234
Krátkodobé záväzky 20 56314 238
Náklady na predaný tovar 68 22046 568
Neobežný majetok 34 05643 302
Obežný majetok 45 47415 778
Obrat aktív 1,511,21
Obrat neobežného majetku 3,581,68
Obrat obežného majetku 2,684,60
Odpisy 24 74412 372
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 3726 186
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 3726 186
Osobné náklady 3 9011 941
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,001 280
Ostatné záväzky z obchodného styku 35,00624,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 07025 806
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,57870,7288
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55010,3729
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55180,2252
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,7513,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,871,82
Pohľadávky z obchodného styku 889,00545,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,261,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,42-1,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45680,6935
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84092,26
Pridaná hodnota 53 62626 044
Primárna platobná neschopnosť 0,03941,14
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57870,7288
Rýchla likvidita I. stupeň 2,160,9513
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,63601,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,63601,36
Služby 60 62838 833
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 80 55660 139
Spotreba materiálu… 7 5927 735
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 121 84672 612
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 121 84672 612
Účtovný cash flow 30 90613 544
Vlastné imanie 43 76018 434
Všetky záväzky 36 79641 705
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,57870,0000
Výsledok hospodárenia 33 11018 395
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 11018 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 32613 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 4340,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 33 00017 115
Záväzky 36 79641 705
Záväzky z obchodného styku 35,00624,00
Zisk pred zdanením 33 00017 115
Zmena EBIT 1,930,0000