Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -160 467
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 160 467
Čistý cash flow 160 467
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 179 884
Čistý zisk 179 884
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 179 884
EBITDA 179 884
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 179 884
Finančné účty 160 467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 179 884
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 179 884
Účtovný cash flow 160 467
Výsledok hospodárenia 179 884
Výsledok hospodárenia po zdanení 179 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 179 884
Zisk pred zdanením 179 884