FinSmart s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 162 671
Bežná likvidita III. stupeň 38,13
Časové rozlíšenie aktív 184,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 38,08
Celkové tržby 159,00
Celkový dlh 4 446
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -162 487
Čistá marža, Zisková marža, ROS -14,56
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 162 487
Čistý cash flow 162 459
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 315
Čistý zisk -2 315
Cudzie zdroje -158 225
Doba obratu aktív 456 730
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11 978
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 315
EBITDA -2 825
EBITDA marža -17,77
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 825
Finančná páka 1,03
Finančné účty 162 487
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9727
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9727
Hrubá marža -16,44
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 897
Krátkodobé záväzky 4 266
Náklady na predaný tovar 2 744
Obežný majetok 162 487
Ostatné náklady na finančnú činnosť 72,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 315
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9989
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1 022
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1 250
Pohotová likvidita II. stupeň 38,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9739
Pridaná hodnota -2 614
Rýchla likvidita I. stupeň 38,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,57
Služby 1 389
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 162 671
Spotreba materiálu… 1 355
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -10 363
Tržby z predaja cenných papierov a podielov -10 493
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 130,00
Účtovný cash flow 162 459
Vlastné imanie 158 225
Všetky záväzky 4 446
Výsledok hospodárenia -2 825
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 315
Záväzky 4 446
Zisk pred zdanením -2 315