LadaSpiš,s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 44 600
Bankové úvery 5 647
Bežná likvidita III. stupeň 1,12
Bežné bankové úvery 5 647
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7700
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,17
Celkové tržby 299 852
Celkový dlh 39 737
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 292
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 939
Čistý cash flow 23 939
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 149,00
Čistý zisk -137,00
Cudzie zdroje -4 863
Daň z príjmov 141,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 141,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,68
Doba obratu aktív 58,13
Doba obratu pohľadávok 2,26
Doba obratu zásob 27,74
Doba splácania záväzkov 45,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 42,81
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 149,00
EBITDA -1 933
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 933
Efektívna daňová sadzba 35,25
Finančná páka 9,17
Finančné účty 23 939
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 664
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,6971
Krátkodobé finančné výpomoci 3 000
Krátkodobé pohľadávky 1 733
Krátkodobé záväzky 31 090
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 211
Krytie dlhovej služby -13,33
Nákladové úroky 145,00
Náklady na predaný tovar 281 316
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 249 034
Obežný majetok 44 600
Obrat aktív 6,28
Obrat obežného majetku 6,28
Obrat zásob 13,16
Odpisy 575,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 575,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 53,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 438,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,5367
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,24
Pohľadávky z obchodného styku 1 291
Pohotová likvidita II. stupeň 0,6460
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 165,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,8910
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,17
Pridaná hodnota -1 289
Primárna platobná neschopnosť 22,63
Rýchla likvidita I. stupeň 0,6024
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -20,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -20,56
Služby 27 489
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 600
Spotreba materiálu… 4 793
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 647
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 299 852
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 825
Tržby z predaja tovaru 277 360
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 667
Účtovný cash flow 23 939
Úročený dlh 8 647
Úrokové krytie 1,03
Vlastné imanie 4 863
Všetky záväzky 39 737
Výsledok hospodárenia 202,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 202,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -137,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4,00
Zásoby 18 928
Záväzky 39 737
Záväzky z obchodného styku 29 211
Zisk pred zdanením 4,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 115