Karmel77 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 37 902
Bežná likvidita III. stupeň 1,16
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,37
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,16
Celkové tržby 16 202
Celkový dlh 32 605
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 280
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 280
Čistý cash flow 7 280
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12,00
Čistý zisk 9,00
Čistý zisk v minulom roku 288,00
Cudzie zdroje -5 297
Daň z príjmov 3,00
Daň z príjmov v minulom roku 78,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 689,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 689,85
Doba obratu aktív 853,86
Doba obratu pohľadávok 689,85
Doba splácania záväzkov 850,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 734,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 75,06
EBIT v minulom roku 366,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12,00
EBITDA 117,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 117,00
Finančná páka 7,16
Finančné účty 7 280
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,8602
Krátkodobé pohľadávky 30 622
Krátkodobé záväzky 32 605
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 876
Náklady na predaný tovar 16 085
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 985
Obežný majetok 37 902
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9,00
Pohľadávky z obchodného styku 30 622
Pohotová likvidita II. stupeň 1,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7276
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,8602
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,16
Pridaná hodnota 117,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 278,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 278,68
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 902
Spotreba materiálu… 2 100
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 202
Tržby z predaja tovaru 16 202
Účtovný cash flow 7 280
Vlastné imanie 5 297
Všetky záväzky 32 605
Výsledok hospodárenia 117,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 117,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 288,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12,00
Záväzky 32 605
Záväzky z obchodného styku 2 876
Zisk pred zdanením 12,00