Naughty Avenue s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 6 9756 717
Bežná likvidita III. stupeň 19,7013,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-0,8486
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 18,9010,43
Celkové tržby 18 30620 879
Celkový dlh 365,00510,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 689-5 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6895 267
Čistý cash flow 6 6895 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 561,001 531
Čistý zisk 404,001 207
Čistý zisk v minulom roku 1 2070,0000
Cudzie zdroje -6 610-6 207
Daň z príjmov 157,00324,00
Daň z príjmov v minulom roku 324,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 157,00324,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,7025,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,7025,35
Doba obratu aktív 139,07117,42
Doba obratu pohľadávok 5,7025,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,068,83
EBIT v minulom roku 1 5310,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 561,001 531
EBITDA 653,001 559
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 653,001 559
Finančná páka 1,061,08
Finančné účty 6 6895 267
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9477-0,9241
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94770,9241
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 561,001 532
Krátkodobé pohľadávky 286,001 450
Krátkodobé záväzky 354,00505,00
Náklady na predaný tovar 16 27917 843
Obežný majetok 6 9756 717
Obrat aktív 2,623,11
Obrat obežného majetku 2,623,11
Osobné náklady 1 2181 348
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,0027,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 404,001 207
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95900,7841
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60090,4440
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,662,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,662,25
Pohľadávky z obchodného styku 286,001 450
Pohotová likvidita II. stupeň 19,7013,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9882-1,18
Pridaná hodnota 2 0273 036
Rýchla likvidita I. stupeň 18,9010,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55900,3271
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55900,3271
Služby 14 67114 105
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 9756 717
Spotreba materiálu… 1 6083 738
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 30620 879
Tržby z predaja tovaru 67,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 23920 879
Účtovný cash flow 6 6895 267
Vlastné imanie 6 6106 207
Všetky záväzky 365,00510,00
Výsledok hospodárenia 653,001 559
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 653,001 559
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 404,001 207
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2070,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 561,001 531
Záväzky 365,00510,00
Zisk pred zdanením 561,001 531