A-Z montáž, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 121 31510 771
Bežná likvidita III. stupeň 0,62972,15
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,19-0,1418
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,550,9070
Celkové tržby 267 623100 128
Celkový dlh 107 1205 123
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 834-801,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 834801,00
Čistý cash flow 16 834801,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 9582 251
Čistý zisk 8 547648,00
Čistý zisk v minulom roku 648,000,0000
Cudzie zdroje -14 195-5 648
Daň z príjmov 3 5311 603
Daň z príjmov v minulom roku 1 6030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5311 603
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,2236,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,3334,89
Doba obratu aktív 165,4639,26
Doba obratu pohľadávok 30,2236,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,5018,24
EBIT v minulom roku 2 2510,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 9582 251
EBITDA 21 5072 306
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 5072 306
Efektívna daňová sadzba 0,29240,7121
Finančná páka 8,551,91
Finančné účty 16 834801,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1170-0,5244
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,11700,5244
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 4412 251
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51070,4645
Krátkodobé pohľadávky 22 1609 970
Krátkodobé záväzky 61 9555 003
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 401,00240,00
Krytie dlhovej služby 24,440,0000
Nákladové úroky 880,000,0000
Náklady na predaný tovar 234 24797 813
Neobežný majetok 82 3010,0000
Obežný majetok 39 01410 771
Obrat aktív 2,219,30
Obrat neobežného majetku 3,250,0000
Obrat obežného majetku 6,869,30
Odpisy 8 4830,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 4830,0000
Osobné náklady 9 6580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 66,0055,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 030648,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,60210,1147
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,840,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 7779 570
Pohotová likvidita II. stupeň 0,62942,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8432-7,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 19,130,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88300,4756
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,550,9070
Pridaná hodnota 33 3702 315
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60210,1147
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,982,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,982,22
Služby 221 12897 743
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 121 31510 771
Spotreba materiálu… 13 11970,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 267 617100 128
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 267 617100 128
Účtovný cash flow 16 834801,00
Úrokové krytie 14,730,0000
Vlastné imanie 14 1955 648
Všetky záväzky 107 1205 123
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,60210,0000
Výsledok hospodárenia 13 0242 306
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 0242 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 547648,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 648,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 0782 251
Zásoby 20,000,0000
Záväzky 107 1205 123
Záväzky z obchodného styku 401,00240,00
Zisk pred zdanením 12 0782 251
Zmena EBIT 5,760,0000