HABEMUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 419 34183 407
Bankové úvery 35 0000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93050,8168
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4790-1,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50480,2868
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -9,4817,53
Celkové tržby 355 18650 711
Celkový dlh 468 80178 907
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 392 40553 029
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 4615 767
Čistý cash flow 23 6935 767
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 249-500,00
Čistý zisk -3 250-500,00
Cudzie zdroje 49 460-4 500
Dlhodobé bankové úvery 35 0000,0000
Dlhodobý dlh 35 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 3730,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 6260,0000
Doba obratu aktív 88 5250,0000
Doba obratu pohľadávok 4 3730,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9 9080,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 249-500,00
EBITDA 7 8653 272
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 8653 272
Finančná páka -8,4818,53
Finančné účty 29 4615 767
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 251584,00
Krátkodobé finančné výpomoci 386 86658 796
Krátkodobé pohľadávky 20 7157 971
Krátkodobé záväzky 46 93520 111
Krytie dlhovej služby 7 8650,0000
Nákladové úroky 1,00000,0000
Náklady na predaný tovar -3 954-4 445
Neobežný majetok 15 70818 958
Obežný majetok 403 63364 449
Odpisy 6 5001 084
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 250542,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 250542,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6142 688
Ostatné záväzky z obchodného styku 46 93520 111
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 250584,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87434,10
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 13,700,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 7000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,09-0,7803
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23 6930,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,010,7049
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,120,9460
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -9,4817,53
Pridaná hodnota 5 6834 445
Primárna platobná neschopnosť 6,100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 59,6124,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 59,6124,12
Služby 92 6741 570
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 419 34183 407
Spotreba materiálu… 256 82944 696
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 421 86658 796
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 7290,0000
Tržby z predaja tovaru 1 7290,0000
Účtovný cash flow 23 6935 767
Úročený dlh 421 86658 796
Úrokové krytie -3 2490,0000
Vlastné imanie -49 4604 500
Všetky záväzky 468 80178 907
Výsledok hospodárenia 1 3652 188
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 3652 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 250-500,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 250-500,00
Zásoby 353 45750 711
Záväzky 468 80178 907
Záväzky z obchodného styku 46 93520 111
Zisk pred zdanením -3 250-500,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 353 45750 711
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 353 45750 711