QuickStore, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 42 58512 956
Bankové úvery 20 4956 400
Bežné bankové úvery 20 4956 400
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,50-4,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,2920,81
Celkové tržby 159 31958 570
Celkový dlh 38 81212 362
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 8193 947
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6762 453
Čistý cash flow 5 6762 453
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 429778,00
Čistý zisk -1 821594,00
Čistý zisk v minulom roku 594,000,0000
Cudzie zdroje -3 773-594,00
Daň z príjmov 0,0000158,00
Daň z príjmov v minulom roku 158,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000158,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,92-1,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,540,0000
Doba obratu aktív 97,7680,74
Doba obratu pohľadávok 15,92-1,48
Doba obratu zásob 17,8131,69
Doba splácania záväzkov 53,2750,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,0537,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 19,3118,16
EBIT v minulom roku 778,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 429778,00
EBITDA 3 5671 191
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 5671 191
Finančná páka 11,2921,81
Finančné účty 5 6762 453
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5321 083
Krátkodobé pohľadávky 6 933-238,00
Krátkodobé záväzky 18 3175 962
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 6402 147
Krytie dlhovej služby 9,1045,81
Nákladové úroky 392,0026,00
Nákladové úroky v minulom roku 26,000,0000
Náklady na predaný tovar 154 98857 243
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 125 51543 152
Neobežný majetok 23 8506 995
Obežný majetok 18 7355 961
Obrat aktív 3,734,52
Obrat neobežného majetku 6,678,37
Obrat obežného majetku 8,499,83
Obrat zásob 20,4911,52
Odpisy 3 961305,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 961305,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 035108,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 140899,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,014,35
Pohľadávky z obchodného styku 6 3360,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6647-0,2422
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,4894,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91140,9542
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,2920,81
Pridaná hodnota 4 0141 327
Primárna platobná neschopnosť 1,050,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,48261,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,8810,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,8810,38
Služby 12 9166 339
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 42 58512 956
Spotreba materiálu… 16 5577 752
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 4956 400
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 159 00258 570
Tržby z predaja tovaru 159 00252 235
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00006 335
Účtovný cash flow 5 6762 453
Úročený dlh 20 4956 400
Úrokové krytie -3,6529,92
Vlastné imanie 3 773594,00
Všetky záväzky 38 81212 362
Výsledok hospodárenia -394,00886,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -394,00886,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 821594,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 594,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 821752,00
Zásoby 6 1263 746
Záväzky 38 81212 362
Záväzky z obchodného styku 6 6402 147
Zisk pred zdanením -1 821752,00
Zmena EBIT -1,840,0000