Bonett EUROGAS CNG Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 4 8064 976
Bežná likvidita III. stupeň 0,000033,17
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000033,17
Celkové tržby 32,000,0000
Celkový dlh 0,0000150,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 806-4 976
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,62500,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 8064 976
Čistý cash flow 4 8064 976
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20,00-174,00
Čistý zisk -20,00-174,00
Čistý zisk v minulom roku -174,000,0000
Cudzie zdroje -4 806-4 826
EBIT v minulom roku -174,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20,00-174,00
EBITDA 32,00-150,00
EBITDA marža 1,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32,00-150,00
Finančná páka 1,00001,03
Finančné účty 4 8064 976
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9699
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,9699
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -20,00-174,00
Krátkodobé záväzky 0,0000150,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000150,00
Náklady na predaný tovar 0,0000150,00
Obežný majetok 4 8064 976
Ostatné náklady na finančnú činnosť 52,0024,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -20,00-174,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 150,190,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000033,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,9699
Pridaná hodnota 0,0000-150,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000033,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,0000
Služby 0,0000150,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 8064 976
Účtovný cash flow 4 8064 976
Vlastné imanie 4 8064 826
Všetky záväzky 0,0000150,00
Výsledok hospodárenia 32,00-150,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32,00-150,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20,00-174,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -174,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20,00-174,00
Záväzky 0,0000150,00
Záväzky z obchodného styku 0,0000150,00
Zisk pred zdanením -20,00-174,00