ŠPORT-BUS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 277 496299 561
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-1,26
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,7310,69
Celkové tržby 380 352169 979
Celkový dlh 248 986273 931
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 816-32 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 81632 267
Čistý cash flow 28 81632 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 0135 163
Čistý zisk 2 8801 630
Čistý zisk v minulom roku 1 6300,0000
Cudzie zdroje -28 510-25 630
Daň z príjmov 2 8071 610
Daň z príjmov v minulom roku 1 6100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8071 610
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,0891,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,8272,22
Doba obratu aktív 270,45643,25
Doba obratu pohľadávok 46,0891,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 178,80352,57
EBIT v minulom roku 5 1630,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 0135 163
EBITDA 66 20737 822
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 20737 822
Finančná páka 9,7311,69
Finančné účty 28 81632 267
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 70 75137 734
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66110,5481
Krátkodobé pohľadávky 47 28042 574
Krátkodobé záväzky 183 457164 189
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 2974 939
Krytie dlhovej služby 19,9119,67
Nákladové úroky 3 3261 923
Nákladové úroky v minulom roku 1 9230,0000
Náklady na predaný tovar 218 61587 281
Neobežný majetok 199 627222 868
Obežný majetok 77 86976 693
Obrat aktív 1,350,5674
Obrat neobežného majetku 1,880,7627
Obrat obežného majetku 4,812,22
Odpisy 59 13232 562
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 59 13232 562
Osobné náklady 73 80638 902
Ostatné náklady na finančnú činnosť 456,0088,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 62 01234 192
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,112,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,16
Pohľadávky z obchodného styku 27 51733 633
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9894-0,7943
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,6616,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89730,9144
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,7310,69
Pridaná hodnota 155 89382 698
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,767,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,767,24
Služby 126 30747 685
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 277 496299 561
Spotreba materiálu… 92 30839 596
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 377 008169 979
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 374 508169 979
Účtovný cash flow 28 81632 267
Úrokové krytie 2,712,68
Vlastné imanie 28 51025 630
Všetky záväzky 248 986273 931
Výsledok hospodárenia 9 5755 260
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 5755 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 8801 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6300,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 6873 240
Zásoby 1 7731 852
Záväzky 248 986273 931
Záväzky z obchodného styku 3 2974 939
Zisk pred zdanením 5 6873 240
Zmena EBIT 1,750,0000