PAVLIČKO-SK, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 5 177539,00
Bežná likvidita III. stupeň 9,430,0719
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,69-1,08
Celkové tržby 4 8140,0000
Celkový dlh 8 2497 500
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -363,00-539,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,80790,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 363,00539,00
Čistý cash flow -176,00539,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 129-11 961
Čistý zisk 3 889-11 961
Čistý zisk v minulom roku -11 9610,0000
Cudzie zdroje 3 0726 961
Daň z príjmov 239,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 239,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,000,0000
Doba obratu aktív 392,520,0000
Doba obratu pohľadávok 365,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,630,0000
EBIT v minulom roku -11 9610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 129-11 961
EBITDA 4 200-11 944
EBITDA marža 0,87250,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 200-11 944
Finančná páka -1,69-0,0774
Finančné účty 363,00539,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,593412,91
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5934-12,91
Hrubá marža 0,88550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 129-11 961
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,106013,91
Krátkodobé pohľadávky 4 8140,0000
Krátkodobé záväzky 549,007 500
Krytie dlhovej služby 4 2000,0000
Nákladové úroky 1,00000,0000
Náklady na predaný tovar 551,0011 852
Obežný majetok 5 177539,00
Obrat aktív 0,92990,0000
Obrat obežného majetku 0,92990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0017,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 889-11 961
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,271,72
Podiel EBIT k aktívam 0,7976-22,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,7976-22,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,89221,72
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,07011,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 8140,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,430,0719
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,4512,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -176,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,5913,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,69-1,08
Pridaná hodnota 4 263-11 852
Rentabilita aktív, ROA 0,7512-22,19
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,271,72
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66120,0719
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,96-0,6279
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,96-0,6279
Služby 551,0011 838
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 177539,00
Spotreba materiálu… 0,000014,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 8140,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 8140,0000
Účtovný cash flow -176,00539,00
Úrokové krytie 4 1290,0000
Vlastné imanie -3 072-6 961
Všetky záväzky 8 2497 500
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,270,0000
Výsledok hospodárenia 4 200-11 944
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 200-11 944
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 889-11 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 9610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 128-11 961
Záväzky 8 2497 500
Záväzky z obchodného styku 60,000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 60,000,0000
Zisk pred zdanením 4 128-11 961