FyzioMaS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 5 000
Bežná likvidita III. stupeň 59,52
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 59,52
Celkový dlh 84,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 000
Čistý cash flow 5 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -84,00
Čistý zisk -84,00
Cudzie zdroje -4 916
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -84,00
EBITDA -84,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -84,00
Finančná páka 1,02
Finančné účty 5 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9832
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9832
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -84,00
Krátkodobé záväzky 84,00
Náklady na predaný tovar 84,00
Obežný majetok 5 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -84,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 59,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9832
Pridaná hodnota -84,00
Rýchla likvidita I. stupeň 59,52
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,0000
Služby 84,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 000
Účtovný cash flow 5 000
Vlastné imanie 4 916
Všetky záväzky 84,00
Výsledok hospodárenia -84,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -84,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -84,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -84,00
Záväzky 84,00
Zisk pred zdanením -84,00