Urus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 728 655402 444
Bežná likvidita III. stupeň 1,000,9617
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -25,72-0,3762
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 224,8032,35
Celkové tržby 237 1531 984
Celkový dlh 725 428390 377
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 984-4 539
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3324-6,52
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 9844 539
Čistý cash flow 82 9844 539
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -78 840-12 933
Čistý zisk -78 840-12 933
Čistý zisk v minulom roku -12 9330,0000
Cudzie zdroje -3 227-12 067
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,350,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,000,0000
Doba obratu aktív 1 1220,0000
Doba obratu pohľadávok 106,350,0000
Doba obratu zásob 883,860,0000
Doba splácania záväzkov 1 1170,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 1170,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 302,940,0000
EBIT v minulom roku -12 9330,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -78 840-12 933
EBITDA -71 026-11 718
EBITDA marža -0,2995-5,91
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -71 026-11 718
Finančná páka 225,8033,35
Finančné účty 82 9844 539
Hrubá marža -0,1756-4,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -71 585-11 863
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99540,9700
Krátkodobé pohľadávky 69 08522 482
Krátkodobé záväzky 725 301390 377
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 196 785149 374
Náklady na predaný tovar 278 7527 944
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 237 1000,0000
Neobežný majetok 2 44127 000
Obežný majetok 726 214375 444
Obrat neobežného majetku 97,130,0000
Odpisy 7 2551 070
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2551 070
Osobné náklady 28 8225 676
Ostatné náklady na finančnú činnosť 559,00145,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -71 585-11 863
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -24,43-1,07
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -23,51-1,07
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,6920-0,7145
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,34992,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,45-1,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,15-1,18
Pohľadávky z obchodného styku 29 8840,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0389-2,66
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99560,9700
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 224,8032,35
Pridaná hodnota -41 652-7 944
Primárna platobná neschopnosť 6,580,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -24,43-1,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,21-33,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,21-33,31
Služby 38 4417 238
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 728 655402 444
Spotreba materiálu… 3 211706,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 237 1000,0000
Tržby z predaja tovaru 237 1000,0000
Účtovný cash flow 82 9844 539
Vlastné imanie 3 22712 067
Všetky záväzky 725 428390 377
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -24,430,0000
Výsledok hospodárenia -78 281-12 788
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -78 281-12 788
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -78 840-12 933
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 9330,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -78 840-12 933
Zásoby 574 145348 423
Záväzky 725 428390 377
Záväzky z obchodného styku 196 785149 374
Zisk pred zdanením -78 840-12 933
Zmena EBIT 6,100,0000