Nupree, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 5 1525 000
Bežná likvidita III. stupeň 161,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 161,000,0000
Celkové tržby 45 5400,0000
Celkový dlh 32,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 152-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 1525 000
Čistý cash flow 5 1525 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 152,000,0000
Čistý zisk 120,000,0000
Cudzie zdroje -5 120-5 000
Daň z príjmov 32,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32,000,0000
Doba obratu aktív 41,290,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 152,000,0000
EBITDA 152,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 152,000,0000
Finančná páka 1,011,0000
Finančné účty 5 1525 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9938-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99381,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 152,000,0000
Krátkodobé záväzky 32,000,0000
Náklady na predaný tovar 45 3880,0000
Obežný majetok 5 1525 000
Obrat aktív 8,840,0000
Obrat obežného majetku 8,840,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 120,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 161,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9938-1,0000
Pridaná hodnota 152,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 161,000,0000
Služby 45 3880,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 1525 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 45 5400,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 5400,0000
Účtovný cash flow 5 1525 000
Vlastné imanie 5 1205 000
Všetky záväzky 32,000,0000
Výsledok hospodárenia 152,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 152,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 120,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 152,000,0000
Záväzky 32,000,0000
Zisk pred zdanením 152,000,0000