LUKIN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 29 160577,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,53680,1132
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,230,0965
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,35-1,12
Celkové tržby 39 2153 424
Celkový dlh 22 4555 261
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 269-452,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2904-2,83
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 269452,00
Čistý cash flow 8 269452,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 359-9 684
Čistý zisk 11 389-9 684
Čistý zisk v minulom roku -9 6840,0000
Cudzie zdroje -6 7054 684
Daň z príjmov 2 9700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 9700,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,5013,33
Doba obratu aktív 271,4161,51
Doba obratu pohľadávok 33,5013,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 207,84543,24
EBIT v minulom roku -9 6840,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 359-9 684
EBITDA 15 391-5 654
EBITDA marža 0,3925-1,65
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 391-5 654
Finančná páka 4,35-0,1232
Finančné účty 8 269452,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,22998,12
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,2299-8,12
Hrubá marža 0,4527-1,62
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 267-5 684
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76588,83
Krátkodobé pohľadávky 3 599125,00
Krátkodobé záväzky 22 3305 096
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 453556,00
Náklady na predaný tovar 21 4638 983
Neobežný majetok 17 1730,0000
Obežný majetok 11 987577,00
Obrat aktív 1,345,93
Obrat neobežného majetku 2,280,0000
Obrat obežného majetku 3,275,93
Odpisy 908,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 908,000,0000
Osobné náklady 1 8990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 124,0030,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 297-9 684
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,702,07
Podiel EBIT k aktívam 0,4924-16,78
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4924-16,78
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,102,14
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28360,7834
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,320,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53150,1132
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,810910,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77019,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,35-1,12
Pridaná hodnota 17 752-5 559
Rentabilita aktív, ROA 0,3906-16,78
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,702,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,46-0,9305
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,46-0,9305
Služby 6 7712 462
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 160577,00
Spotreba materiálu… 14 6926 521
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 2153 424
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 2153 424
Účtovný cash flow 8 269452,00
Vlastné imanie 6 705-4 684
Všetky záväzky 22 4555 261
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,700,0000
Výsledok hospodárenia 14 483-9 654
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 483-9 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 389-9 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 6840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 359-9 684
Zásoby 119,000,0000
Záväzky 22 4555 261
Záväzky z obchodného styku 1 453556,00
Zisk pred zdanením 14 359-9 684
Zmena EBIT -1,480,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 000