PLAY Model Management s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva -1 362
Bežná likvidita III. stupeň -27,80
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -31,10
Celkový dlh 49,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 524
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -1 524
Čistý cash flow -1 524
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -851,00
Čistý zisk -851,00
Čistý zisk v minulom roku -560,00
Cudzie zdroje 1 411
EBIT v minulom roku -560,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -851,00
EBITDA -847,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -847,00
Finančná páka 0,9653
Finančné účty -1 524
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,04
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,04
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -851,00
Krátkodobé pohľadávky 162,00
Krátkodobé záväzky 49,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 49,00
Náklady na predaný tovar 847,00
Obežný majetok -1 362
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -851,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6031
Podiel EBIT k aktívam 0,6248
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,6248
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6031
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,12
Pohotová likvidita II. stupeň -27,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9259
Pridaná hodnota -847,00
Rentabilita aktív, ROA 0,6248
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6031
Rýchla likvidita I. stupeň -31,10
Služby 37,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -1 362
Spotreba materiálu… 810,00
Účtovný cash flow -1 524
Vlastné imanie -1 411
Všetky záväzky 49,00
Výsledok hospodárenia -847,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -847,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -851,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -560,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -851,00
Záväzky 49,00
Záväzky z obchodného styku 49,00
Zisk pred zdanením -851,00
Zmena EBIT 1,52