PLAY Model Management s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 10 728
Bežná likvidita III. stupeň 6,78
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,17
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,76
Celkové tržby 18 208
Celkový dlh 1 582
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 693
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 693
Čistý cash flow 10 693
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 942
Čistý zisk 4 706
Čistý zisk v minulom roku -560,00
Cudzie zdroje -9 146
Daň z príjmov 1 236
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 236
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,7016
Doba obratu aktív 215,05
Doba obratu pohľadávok 0,7016
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,71
EBIT v minulom roku -560,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 942
EBITDA 5 958
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 958
Finančná páka 1,17
Finančné účty 10 693
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8525
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,8525
Hrubá marža 0,5740
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 942
Krátkodobé pohľadávky 35,00
Krátkodobé záväzky 1 582
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60,00
Náklady na predaný tovar 7 756
Obežný majetok 10 728
Obrat aktív 1,70
Obrat obežného majetku 1,70
Osobné náklady 3 352
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 706
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5145
Podiel EBIT k aktívam 0,5539
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,5539
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6497
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9967
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,5873
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,12
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5873
Pohotová likvidita II. stupeň 6,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8553
Pridaná hodnota 10 452
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5145
Rýchla likvidita I. stupeň 6,76
Služby 3 314
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 728
Spotreba materiálu… 4 442
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 208
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 208
Účtovný cash flow 10 693
Vlastné imanie 9 146
Všetky záväzky 1 582
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,5145
Výsledok hospodárenia 5 958
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 958
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -560,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 942
Záväzky 1 582
Záväzky z obchodného styku 60,00
Zisk pred zdanením 5 942
Zmena EBIT -10,61