FLYAMO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 14 276
Bežná likvidita III. stupeň 1,65
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,54
Celkové tržby 39 715
Celkový dlh 8 663
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 776
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 776
Čistý cash flow 11 776
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 776,00
Čistý zisk 613,00
Cudzie zdroje -5 613
Daň z príjmov 163,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 163,00
Doba obratu aktív 131,20
Doba obratu zásob 47,26
Doba splácania záväzkov 163,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,62
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 776,00
EBITDA 778,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 778,00
Finančná páka 2,54
Finančné účty 11 776
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 776,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,6068
Krátkodobé záväzky 8 663
Náklady na predaný tovar 38 937
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 309
Obežný majetok 14 276
Obrat aktív 2,78
Obrat obežného majetku 2,78
Obrat zásob 7,72
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 613,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,8249
Pohotová likvidita II. stupeň 1,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,6068
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,54
Pridaná hodnota 778,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,13
Služby 15 018
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 276
Spotreba materiálu… 4 610
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 715
Tržby z predaja tovaru 39 715
Účtovný cash flow 11 776
Vlastné imanie 5 613
Všetky záväzky 8 663
Výsledok hospodárenia 778,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 778,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 613,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 776,00
Zásoby 2 500
Záväzky 8 663
Zisk pred zdanením 776,00