Zambala s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 586 947417 503
Bežná likvidita III. stupeň 2,611,39
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4849-0,8521
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,611,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30040,7298
Celkové tržby 323 580312 962
Celkový dlh 135 594176 139
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -218 883-205 662
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,64900,7552
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 218 883205 662
Čistý cash flow 218 883205 662
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 268 506300 742
Čistý zisk 209 989236 364
Čistý zisk v minulom roku 236 3640,0000
Cudzie zdroje -451 353-241 364
Daň z príjmov 58 51764 378
Daň z príjmov v minulom roku 64 3780,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 51764 378
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 134,9343,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,84825,25
Doba obratu aktív 663,79486,92
Doba obratu pohľadávok 134,9343,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 153,35204,96
EBIT v minulom roku 300 7420,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 268 506300 742
EBITDA 283 124301 954
EBITDA marža 0,87500,9648
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 283 124301 954
Finančná páka 1,301,73
Finančné účty 218 883205 662
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7690-0,5781
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76900,5781
Hrubá marža 0,88160,9661
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 284 698301 930
Krátkodobé pohľadávky 119 30737 328
Krátkodobé záväzky 135 594175 739
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 867717,00
Náklady na predaný tovar 37 46710 605
Neobežný majetok 233 156172 530
Obežný majetok 353 791244 973
Obrat aktív 0,54990,7496
Obrat neobežného majetku 1,381,81
Obrat obežného majetku 0,91231,28
Odpisy 9 7521 187
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7521 187
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,0024,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 219 741237 551
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46520,9793
Podiel EBIT k aktívam 0,45750,7203
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,45750,7203
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59491,24
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,67640,6571
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 29,25254,72
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,67820,6571
Pohľadávky z obchodného styku 750,004 500
Pohotová likvidita II. stupeň 2,491,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,06-1,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30040,7298
Pridaná hodnota 285 280302 357
Primárna platobná neschopnosť 5,160,1593
Rentabilita aktív, ROA 0,35780,5661
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46520,9793
Rýchla likvidita I. stupeň 1,611,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,47890,5833
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,47890,5833
Služby 26 6125 216
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 586 947417 503
Spotreba materiálu… 10 8555 389
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 323 580312 962
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 322 747312 962
Účtovný cash flow 218 883205 662
Vlastné imanie 451 353241 364
Všetky záväzky 135 594176 139
Výsledok hospodárenia 267 872300 767
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 267 872300 767
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 209 989236 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 236 3640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 268 506300 742
Zásoby 15 6011 983
Záväzky 135 594176 139
Záväzky z obchodného styku 3 867717,00
Zisk pred zdanením 268 506300 742
Zmena EBIT 0,89280,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 3330,0000