Oravarent, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 7 052
Bežná likvidita III. stupeň 3,72
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,30
Celkové tržby 600,00
Celkový dlh 1 896
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 252
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 252
Čistý cash flow 6 252
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 197,00
Čistý zisk 156,00
Cudzie zdroje -5 156
Daň z príjmov 41,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 486,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 486,67
Doba obratu aktív 4 290
Doba obratu pohľadávok 486,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 153
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 197,00
EBITDA 200,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 200,00
Finančná páka 1,37
Finančné účty 6 252
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7311
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7311
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 197,00
Krátkodobé pohľadávky 800,00
Krátkodobé záväzky 1 896
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 855,00
Náklady na predaný tovar 400,00
Obežný majetok 7 052
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 156,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,8866
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 10,42
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,42
Pohľadávky z obchodného styku 800,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8247
Pridaná hodnota 200,00
Primárna platobná neschopnosť 1,07
Rýchla likvidita I. stupeň 3,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,48
Služby 400,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 052
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 600,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 600,00
Účtovný cash flow 6 252
Vlastné imanie 5 156
Všetky záväzky 1 896
Výsledok hospodárenia 200,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 200,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 156,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 197,00
Záväzky 1 896
Záväzky z obchodného styku 855,00
Zisk pred zdanením 197,00