AUTOMATIC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 34 158
Bežná likvidita III. stupeň 1,67
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9392
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,25
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,36
Celkové tržby 46 082
Celkový dlh 23 977
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 562
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 562
Čistý cash flow 9 562
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 558
Čistý zisk 5 181
Cudzie zdroje -10 181
Daň z príjmov 1 377
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 377
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,84
Doba obratu aktív 270,55
Doba obratu pohľadávok 26,07
Doba splácania záväzkov 386,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 277,06
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 558
EBITDA 8 915
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 915
Finančná páka 3,36
Finančné účty 9 562
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 853
Krátkodobé pohľadávky 3 291
Krátkodobé záväzky 7 677
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 501
Náklady na predaný tovar 37 105
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 247
Neobežný majetok 21 305
Obežný majetok 12 853
Obrat aktív 1,35
Obrat neobežného majetku 2,16
Obrat obežného majetku 3,59
Odpisy 2 295
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 295
Ostatné náklady na finančnú činnosť 62,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 476
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5089
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,91
Pohľadávky z obchodného styku 3 262
Pohotová likvidita II. stupeň 1,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,7019
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,36
Pridaná hodnota 8 977
Primárna platobná neschopnosť 1,69
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5089
Rýchla likvidita I. stupeň 1,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,69
Služby 22 161
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 158
Spotreba materiálu… 7 697
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 082
Tržby z predaja tovaru 8 625
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 457
Účtovný cash flow 9 562
Vlastné imanie 10 181
Všetky záväzky 23 977
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,5089
Výsledok hospodárenia 6 620
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 620
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 558
Záväzky 23 977
Záväzky z obchodného styku 5 501
Zisk pred zdanením 6 558