MediHead s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 9 200
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,25
Celkové tržby 4 824
Celkový dlh 12 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 325
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,62
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 325
Čistý cash flow 1 325
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 830
Čistý zisk -7 830
Cudzie zdroje 2 830
Doba obratu aktív 696,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 910,23
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 830
EBITDA -5 205
EBITDA marža -1,08
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 205
Finančná páka -3,25
Finančné účty 1 325
Hrubá marža -0,5524
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 205
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,31
Krátkodobé záväzky 12 030
Náklady na predaný tovar 7 489
Neobežný majetok 7 875
Obežný majetok 1 325
Obrat aktív 0,5243
Obrat neobežného majetku 0,6126
Obrat obežného majetku 3,64
Odpisy 2 625
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 625
Osobné náklady 2 540
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 205
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,77
Podiel EBIT k aktívam -0,8511
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,8511
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,77
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,9531
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,5160
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,25
Pridaná hodnota -2 665
Rentabilita aktív, ROA -0,8511
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,31
Služby 3 000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 200
Spotreba materiálu… 4 489
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 824
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 824
Účtovný cash flow 1 325
Vlastné imanie -2 830
Všetky záväzky 12 030
Výsledok hospodárenia -7 830
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 830
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 830
Záväzky 12 030
Zisk pred zdanením -7 830