MSG 1, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 660 800
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9091
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 149,18
Celkový dlh 656 400
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 000
Čistý cash flow 4 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -600,00
Čistý zisk -600,00
Cudzie zdroje -4 400
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -600,00
EBITDA -600,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -600,00
Finančná páka 150,18
Finančné účty 4 000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -600,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,9933
Krátkodobé pohľadávky 233,00
Krátkodobé záväzky 656 400
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 656 400
Náklady na predaný tovar 600,00
Neobežný majetok 656 567
Obežný majetok 4 233
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -600,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9933
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 149,18
Pridaná hodnota -600,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 094
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 094
Služby 600,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 660 800
Účtovný cash flow 4 000
Vlastné imanie 4 400
Všetky záväzky 656 400
Výsledok hospodárenia -600,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -600,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -600,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -600,00
Záväzky 656 400
Záväzky z obchodného styku 656 400
Zisk pred zdanením -600,00