Timaru s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 10 393
Bežná likvidita III. stupeň 1,69
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,65
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,45
Celkový dlh 6 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 181
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 181
Čistý cash flow 10 181
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -663,00
Čistý zisk -762,00
Cudzie zdroje -4 238
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -663,00
EBITDA -672,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -672,00
Finančná páka 2,45
Finančné účty 10 181
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -672,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,5922
Krátkodobé pohľadávky 212,00
Krátkodobé záväzky 6 155
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 068
Krytie dlhovej služby -6,79
Nákladové úroky 99,00
Náklady na predaný tovar 672,00
Obežný majetok 10 393
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -762,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9796
Pohotová likvidita II. stupeň 1,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 102,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,5922
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,45
Pridaná hodnota -672,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,16
Služby 672,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 393
Účtovný cash flow 10 181
Úrokové krytie -6,70
Vlastné imanie 4 238
Všetky záväzky 6 155
Výsledok hospodárenia -672,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -672,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -762,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -762,00
Záväzky 6 155
Záväzky z obchodného styku 6 068
Zisk pred zdanením -762,00