TeHo Bardejov, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 17 943 773
Bežná likvidita III. stupeň 1,91
Časové rozlíšenie aktív 9 748
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 83,68
Celkové tržby 1 222 412
Celkový dlh 17 731 883
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 619
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 619
Čistý cash flow 56 619
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 383 838
Čistý zisk 206 890
Cudzie zdroje -211 890
Daň z príjmov 59 373
Daň z príjmov z bežnej činnosti 59 373
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 352
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 553,50
Doba obratu aktív 5 358
Doba obratu pohľadávok 1 352
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 725,14
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 383 838
EBITDA 588 494
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 588 494
Finančná páka 84,68
Finančné účty 56 619
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 528 398
Krátkodobé pohľadávky 4 529 619
Krátkodobé záväzky 2 428 551
Krytie dlhovej služby 5,01
Materiál 50 126
Nákladové úroky 117 575
Náklady na predaný tovar 659 190
Neobežný majetok 13 297 661
Obežný majetok 4 636 364
Odpisy 144 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 72 280
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 72 280
Osobné náklady 34 150
Ostatné náklady na finančnú činnosť 60 096
Ostatné záväzky z obchodného styku 722 103
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 351 450
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9764
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 16,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,15
Pohľadávky z obchodného styku 1 853 727
Pohotová likvidita II. stupeň 1,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9882
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 83,68
Pridaná hodnota 563 222
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9764
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 30,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 30,13
Služby 27 285
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 943 773
Spotreba materiálu… 631 905
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 222 412
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 222 412
Účtovný cash flow 56 619
Úrokové krytie 3,26
Vlastné imanie 211 890
Všetky záväzky 17 731 883
Výsledok hospodárenia 443 934
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 443 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 206 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 266 263
Zásoby 50 126
Záväzky 17 731 883
Záväzky z obchodného styku 722 103
Zisk pred zdanením 266 263