Statement Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 4 936
Bežná likvidita III. stupeň 1,57
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,96
Celkový dlh 3 270
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 936
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 936
Čistý cash flow 4 936
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 331
Čistý zisk -3 334
Cudzie zdroje -1 666
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 331
EBITDA -3 270
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 270
Finančná páka 2,96
Finančné účty 4 936
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 331
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,6382
Krátkodobé záväzky 3 150
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 000
Krytie dlhovej služby -1 090
Nákladové úroky 3,00
Náklady na predaný tovar 3 120
Obežný majetok 4 936
Ostatné náklady na finančnú činnosť 61,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 334
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,00
Podiel EBIT k aktívam -0,6748
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,6748
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,87
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 645
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,6625
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,96
Pridaná hodnota -3 120
Rentabilita aktív, ROA -0,6754
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,0000
Služby 3 120
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 936
Účtovný cash flow 4 936
Úrokové krytie -1 110
Vlastné imanie 1 666
Všetky záväzky 3 270
Výsledok hospodárenia -3 270
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 334
Záväzky 3 270
Záväzky z obchodného styku 3 000
Zisk pred zdanením -3 334