Magic Danube, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 4 208
Bežná likvidita III. stupeň 2,53
Časové rozlíšenie aktív 96,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,49
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,27
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,6534
Celkové tržby 2 483
Celkový dlh 1 663
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 782
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,9887
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 782
Čistý cash flow 3 782
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 455
Čistý zisk -2 455
Cudzie zdroje -2 545
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,39
Doba obratu aktív 618,57
Doba obratu pohľadávok 48,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 244,46
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 455
EBITDA -2 455
EBITDA marža -0,9887
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 455
Finančná páka 1,65
Finančné účty 3 782
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6048
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6048
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 455
Krátkodobé pohľadávky 330,00
Krátkodobé záväzky 1 663
Náklady na predaný tovar 2 310
Obežný majetok 4 112
Obrat aktív 0,5901
Obrat obežného majetku 0,6038
Osobné náklady 2 628
Ostatné záväzky z obchodného styku 220,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 455
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,9646
Podiel EBIT k aktívam -0,5834
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5834
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,9646
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,8988
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 15,19
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,52
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,52
Pohľadávky z obchodného styku 438,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6729
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,6534
Pridaná hodnota 173,00
Primárna platobná neschopnosť 0,5023
Rentabilita aktív, ROA -0,5834
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,9646
Rýchla likvidita I. stupeň 2,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,6774
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,6774
Služby 1 452
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 208
Spotreba materiálu… 858,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 483
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 483
Účtovný cash flow 3 782
Vlastné imanie 2 545
Všetky záväzky 1 663
Výsledok hospodárenia -2 455
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 455
Záväzky 1 663
Záväzky z obchodného styku 220,00
Zisk pred zdanením -2 455