Altelal s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 28 5555 000
Bežná likvidita III. stupeň 5,730,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3452-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,630,0000
Celkové tržby 25 0000,0000
Celkový dlh 4 9860,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 135-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,74280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 1355 000
Čistý cash flow 8 1355 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 5050,0000
Čistý zisk 18 5690,0000
Cudzie zdroje -23 569-5 000
Daň z príjmov 4 9360,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 9360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 298,130,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 298,130,0000
Doba obratu aktív 416,900,0000
Doba obratu pohľadávok 298,130,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,800,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 5050,0000
EBITDA 23 5050,0000
EBITDA marža 0,94020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 5050,0000
Finančná páka 1,211,0000
Finančné účty 8 1355 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8254-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82541,0000
Hrubá marža 0,94020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 5050,0000
Krátkodobé pohľadávky 20 4200,0000
Krátkodobé záväzky 4 9860,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 50,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 4950,0000
Obežný majetok 28 5555 000
Obrat aktív 0,87550,0000
Obrat obežného majetku 0,87550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 5690,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,78790,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,82310,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,82310,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,99730,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28491,0000
Pohľadávky z obchodného styku 20 4200,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,730,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,90-1,0000
Pridaná hodnota 23 5050,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,65030,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,78790,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,630,0000
Služby 1 4950,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 5555 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 0000,0000
Účtovný cash flow 8 1355 000
Vlastné imanie 23 5695 000
Všetky záväzky 4 9860,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,78790,0000
Výsledok hospodárenia 23 5050,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 5050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 5690,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 5050,0000
Záväzky 4 9860,0000
Záväzky z obchodného styku 50,000,0000
Zisk pred zdanením 23 5050,0000