MODEA style s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 14 727
Bežná likvidita III. stupeň 0,9825
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -57,00
Celkové tržby 3 631
Celkový dlh 14 990
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 551
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,45
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 551
Čistý cash flow 2 551
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 263
Čistý zisk -5 263
Cudzie zdroje 263,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,34
Doba obratu aktív 1 480
Doba obratu pohľadávok 65,34
Doba obratu zásob 1 274
Doba splácania záväzkov 1 657
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 507
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 553,19
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 263
EBITDA -5 216
EBITDA marža -1,44
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 216
Finančná páka -56,00
Finančné účty 2 551
Hrubá marža -1,44
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 263
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,02
Krátkodobé pohľadávky 650,00
Krátkodobé záväzky 14 990
Náklady na predaný tovar 8 847
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 301
Obežný majetok 14 727
Ostatné náklady na finančnú činnosť 47,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 003
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 263
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 20,01
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 20,01
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,7026
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,58
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,7026
Pohľadávky z obchodného styku 650,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -57,00
Pridaná hodnota -5 216
Primárna platobná neschopnosť 7,70
Rentabilita vlastného imania, ROE 20,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,87
Služby 3 453
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 727
Spotreba materiálu… 2 093
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 631
Tržby z predaja tovaru 3 631
Účtovný cash flow 2 551
Vlastné imanie -263,00
Všetky záväzky 14 990
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 20,01
Výsledok hospodárenia -5 216
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 263
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 263
Zásoby 11 526
Záväzky 14 990
Záväzky z obchodného styku 5 003
Zisk pred zdanením -5 263