Latorica MK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 110 50751 426
Bežná likvidita III. stupeň 3,996,55
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,52550,1744
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94121,28
Celkové tržby 784 8050,0000
Celkový dlh 53 57928 859
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 494-4 813
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 4944 813
Čistý cash flow 27 4944 813
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 18022 237
Čistý zisk 34 36017 567
Čistý zisk v minulom roku 17 5670,0000
Cudzie zdroje -56 928-22 567
Daň z príjmov 9 8204 670
Daň z príjmov v minulom roku 4 6700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 8204 670
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,320,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,950,0000
Doba obratu aktív 58,230,0000
Doba obratu pohľadávok 27,320,0000
Doba obratu zásob 89,210,0000
Doba splácania záväzkov 36,050,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,570,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 13,550,0000
EBIT v minulom roku 22 2370,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 18022 237
EBITDA 24 281-1 647
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 281-1 647
Finančná páka 1,942,28
Finančné účty 27 4944 813
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5152-0,4388
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51520,4388
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 205 118-1 647
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47350,5368
Krátkodobé pohľadávky 51 8499 654
Krátkodobé záväzky 52 32427 604
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 662643,00
Náklady na predaný tovar 588 7061 647
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 529 8060,0000
Neobežný majetok -98 332-129 505
Obežný majetok 208 839180 931
Obrat aktív 6,270,0000
Obrat neobežného majetku -7,040,0000
Obrat obežného majetku 3,320,0000
Obrat zásob 4,090,0000
Odpisy -22 312-23 884
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -22 312-23 884
Osobné náklady 76 6330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1630,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 048-6 317
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,60360,7784
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,75930,9335
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73730,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,910,0690
Pohľadávky z obchodného styku 9 3869 654
Pohotová likvidita II. stupeň 1,520,5241
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,07-4,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48480,5612
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94121,28
Pridaná hodnota 103 939-1 647
Primárna platobná neschopnosť 2,090,0666
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60360,7784
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52550,1744
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,21-17,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,21-17,52
Služby 40 238187,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 110 50751 426
Spotreba materiálu… 18 6621 460
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 784 6450,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 92 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 691 3310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 3140,0000
Účtovný cash flow 27 4944 813
Vlastné imanie 56 92822 567
Všetky záväzky 53 57928 859
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,60360,0000
Výsledok hospodárenia 47 34322 237
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 34322 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 36017 567
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 5670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 18022 237
Zásoby 129 496166 464
Záväzky 53 57928 859
Záväzky z obchodného styku 19 662643,00
Zisk pred zdanením 44 18022 237
Zmena EBIT 1,990,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 91 2500,0000