Autoškola ZARAJA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018
Aktíva 5 0005 000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0005 000
Čistý cash flow 5 0005 000
Cudzie zdroje -5 000-5 000
Finančná páka 1,00001,0000
Finančné účty 5 0005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,0000
Obežný majetok 5 0005 000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0005 000
Účtovný cash flow 5 0005 000
Vlastné imanie 5 0005 000