DUBAN AUDIO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 109 198
Bankové úvery 41 592
Bežná likvidita III. stupeň 0,6479
Bežné bankové úvery 41 592
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 15,43
Celkové tržby 123 301
Celkový dlh 102 551
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 63 548
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 144
Čistý cash flow 2 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 791
Čistý zisk 1 647
Cudzie zdroje -6 647
Daň z príjmov 469,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 469,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,70
Doba obratu aktív 367,30
Doba obratu pohľadávok 45,24
Doba obratu zásob 558,82
Doba splácania záväzkov 391,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 116,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 89,16
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 791
EBITDA 12 633
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 633
Finančná páka 16,43
Finančné účty 2 144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 707
Krátkodobé finančné výpomoci 24 100
Krátkodobé pohľadávky 13 449
Krátkodobé záväzky 34 605
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 881
Krytie dlhovej služby 4,72
Nákladové úroky 2 675
Náklady na predaný tovar 52 343
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 32 262
Neobežný majetok 44 211
Obežný majetok 64 987
Obrat aktív 0,9937
Obrat neobežného majetku 2,45
Obrat obežného majetku 1,67
Obrat zásob 0,6532
Odpisy 7 369
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 369
Osobné náklady 57 914
Ostatné náklady na finančnú činnosť 926,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,03
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,74
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,9699
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,8604
Pohľadávky z obchodného styku 5 856
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,8015
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,6016
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,9391
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 15,43
Pridaná hodnota 56 171
Primárna platobná neschopnosť 1,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,12
Služby 15 562
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 109 198
Spotreba materiálu… 4 519
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65 692
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 514
Tržby z predaja tovaru 36 823
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 71 691
Účtovný cash flow 2 144
Úročený dlh 65 692
Úrokové krytie 1,79
Vlastné imanie 6 647
Všetky záväzky 102 551
Výsledok hospodárenia 5 264
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 647
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 116
Zásoby 49 394
Záväzky 102 551
Záväzky z obchodného styku 7 881
Zisk pred zdanením 2 116