MaTeSoft, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 75 273
Bežná likvidita III. stupeň 4,83
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,49
Celkové tržby 77 468
Celkový dlh 15 885
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 960
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,7021
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 960
Čistý cash flow 69 960
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 69 001
Čistý zisk 54 388
Cudzie zdroje -59 388
Daň z príjmov 14 613
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 613
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,03
Doba obratu aktív 354,66
Doba obratu pohľadávok 25,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,38
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 69 001
EBITDA 69 007
EBITDA marža 0,8908
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 007
Finančná páka 1,27
Finančné účty 69 960
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7890
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7890
Hrubá marža 0,8918
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 69 003
Krátkodobé pohľadávky 5 313
Krátkodobé záväzky 15 575
Náklady na predaný tovar 8 384
Obežný majetok 75 273
Obrat aktív 1,03
Obrat obežného majetku 1,03
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 388
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9158
Podiel EBIT k aktívam 0,9167
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,9167
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,16
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9294
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,9031
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,9031
Pohľadávky z obchodného styku 5 313
Pohotová likvidita II. stupeň 4,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8489
Pridaná hodnota 69 084
Rentabilita aktív, ROA 0,7225
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9158
Rýchla likvidita I. stupeň 4,49
Služby 5 357
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 273
Spotreba materiálu… 3 027
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 77 468
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 77 468
Účtovný cash flow 69 960
Vlastné imanie 59 388
Všetky záväzky 15 885
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,9158
Výsledok hospodárenia 69 007
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 69 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 54 388
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 69 001
Záväzky 15 885
Zisk pred zdanením 69 001