AFloww Finance s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 6 048
Bežná likvidita III. stupeň 25,41
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 25,25
Celkové tržby 68 771
Celkový dlh 238,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 009
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 009
Čistý cash flow 6 009
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 048
Čistý zisk 810,00
Cudzie zdroje -5 810
Daň z príjmov 238,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 238,00
Doba obratu aktív 32,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,26
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 048
EBITDA 1 051
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 051
Finančná páka 1,04
Finančné účty 6 009
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9606
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9606
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 048
Krátkodobé pohľadávky 39,00
Krátkodobé záväzky 238,00
Náklady na predaný tovar 67 720
Obežný majetok 6 048
Obrat aktív 11,37
Obrat obežného majetku 11,37
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 810,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,9936
Pohotová likvidita II. stupeň 25,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9669
Pridaná hodnota 1 051
Rýchla likvidita I. stupeň 25,25
Služby 57 152
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 048
Spotreba materiálu… 10 568
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 68 771
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 68 771
Účtovný cash flow 6 009
Vlastné imanie 5 810
Všetky záväzky 238,00
Výsledok hospodárenia 1 051
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 810,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 048
Záväzky 238,00
Zisk pred zdanením 1 048