IKARDIO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 6 159
Bežná likvidita III. stupeň 2,79
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,56
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,79
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,5596
Celkový dlh 2 210
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 159
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 159
Čistý cash flow 6 159
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 051
Čistý zisk -1 051
Cudzie zdroje -3 949
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 051
EBITDA -1 051
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 051
Finančná páka 1,56
Finančné účty 6 159
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6412
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6412
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 051
Krátkodobé záväzky 2 210
Náklady na predaný tovar 1 051
Obežný majetok 6 159
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 051
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6412
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,5596
Pridaná hodnota -1 051
Rýchla likvidita I. stupeň 2,79
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,10
Služby 1 051
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 159
Účtovný cash flow 6 159
Vlastné imanie 3 949
Všetky záväzky 2 210
Výsledok hospodárenia -1 051
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 051
Záväzky 2 210
Zisk pred zdanením -1 051