Femis s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 564
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkové tržby 150,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 564
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,91
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 564
Čistý cash flow 4 564
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -436,00
Čistý zisk -436,00
Cudzie zdroje -4 564
Doba obratu aktív 11 106
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -436,00
EBITDA -436,00
EBITDA marža -2,91
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -436,00
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 4 564
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá marža -1,75
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -436,00
Náklady na predaný tovar 412,00
Obežný majetok 4 564
Osobné náklady 174,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -436,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,6641
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 30,43
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,51
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 30,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota -262,00
Služby 412,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 564
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 150,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 150,00
Účtovný cash flow 4 564
Vlastné imanie 4 564
Výsledok hospodárenia -436,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -436,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -436,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -436,00
Zisk pred zdanením -436,00