NajlepšíMakléri 8, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 410
Bežná likvidita III. stupeň 48,74
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5894
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 28,14
Celkové tržby 36 092
Celkový dlh 111,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 123
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 123
Čistý cash flow 3 123
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 378,00
Čistý zisk 299,00
Cudzie zdroje -5 299
Daň z príjmov 79,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 79,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,13
Doba obratu aktív 54,71
Doba obratu pohľadávok 23,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,12
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 378,00
EBITDA 378,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 378,00
Finančná páka 1,02
Finančné účty 3 123
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9795
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9795
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 378,00
Krátkodobé pohľadávky 2 287
Krátkodobé záväzky 111,00
Náklady na predaný tovar 35 683
Obežný majetok 5 410
Obrat aktív 6,67
Obrat obežného majetku 6,67
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 299,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,5773
Pohľadávky z obchodného styku 2 287
Pohotová likvidita II. stupeň 48,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,70
Pridaná hodnota 409,00
Rýchla likvidita I. stupeň 28,14
Služby 35 683
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 410
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 092
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 092
Účtovný cash flow 3 123
Vlastné imanie 5 299
Všetky záväzky 111,00
Výsledok hospodárenia 378,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 378,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 299,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 378,00
Záväzky 111,00
Zisk pred zdanením 378,00