MiMiSi s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 198
Bežná likvidita III. stupeň 49,04
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 49,04
Celkové tržby 1 035
Celkový dlh 109,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 198
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 198
Čistý cash flow 5 198
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 112,00
Čistý zisk 89,00
Cudzie zdroje -5 089
Daň z príjmov 23,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23,00
Doba obratu aktív 1 833
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,38
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 112,00
EBITDA 170,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 170,00
Finančná páka 1,02
Finančné účty 5 198
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9790
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9790
Hrubá marža 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 112,00
Krátkodobé záväzky 106,00
Obežný majetok 5 198
Osobné náklady 865,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 89,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,8357
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 5,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,20
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,02
Pohotová likvidita II. stupeň 49,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9790
Pridaná hodnota 1 035
Rýchla likvidita I. stupeň 49,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,6412
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,6412
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 198
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 035
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 035
Účtovný cash flow 5 198
Vlastné imanie 5 089
Všetky záväzky 109,00
Výsledok hospodárenia 170,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 170,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 112,00
Záväzky 109,00
Zisk pred zdanením 112,00