RGG Partner s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 10 656
Bežná likvidita III. stupeň 2,60
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,63
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,60
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,6254
Celkové tržby 36 385
Celkový dlh 4 100
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 656
Čistý cash flow 10 656
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 566
Čistý zisk 1 556
Cudzie zdroje -6 556
Daň z príjmov 1 010
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 010
Doba obratu aktív 106,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,13
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 566
EBITDA 2 612
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 612
Finančná páka 1,63
Finančné účty 10 656
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6152
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6152
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 566
Krátkodobé záväzky 4 100
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 90,00
Náklady na predaný tovar 33 623
Obežný majetok 10 656
Obrat aktív 3,41
Obrat obežného majetku 3,41
Ostatné náklady na finančnú činnosť 46,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 556
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6152
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,6254
Pridaná hodnota 2 762
Rýchla likvidita I. stupeň 2,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,57
Služby 31 451
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 656
Spotreba materiálu… 2 172
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 385
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 385
Účtovný cash flow 10 656
Vlastné imanie 6 556
Všetky záväzky 4 100
Výsledok hospodárenia 2 612
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 556
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 566
Záväzky 4 100
Záväzky z obchodného styku 90,00
Zisk pred zdanením 2 566