SMART SERVIS TRNAVA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 5 319
Časové rozlíšenie aktív 60,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,97
Celkové tržby 3 375
Celkový dlh 10 795
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -188,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,10
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 188,00
Čistý cash flow 188,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 476
Čistý zisk -10 476
Cudzie zdroje 5 476
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,77
Doba obratu aktív 575,24
Doba obratu pohľadávok 28,77
Doba obratu zásob 1 377
Doba splácania záväzkov 3 088
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 166
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 37,24
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 476
EBITDA -10 424
EBITDA marža -3,09
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 424
Finančná páka -0,9713
Finančné účty 188,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,03
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,03
Hrubá marža -1,72
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 476
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,03
Krátkodobé pohľadávky 266,00
Krátkodobé záväzky 10 777
Náklady na predaný tovar 9 174
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 274
Obežný majetok 5 259
Obrat aktív 0,6345
Obrat obežného majetku 0,6418
Osobné náklady 4 491
Ostatné náklady na finančnú činnosť 52,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 130,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -10 476
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,91
Podiel EBIT k aktívam -1,97
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,97
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,92
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,7744
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -4,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 29,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,97
Pridaná hodnota -5 799
Rentabilita aktív, ROA -1,97
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,91
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,04
Služby 5 988
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 319
Spotreba materiálu… 1 912
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 375
Tržby z predaja tovaru 3 375
Účtovný cash flow 188,00
Vlastné imanie -5 476
Všetky záväzky 10 795
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,91
Výsledok hospodárenia -10 424
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 424
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 476
Zásoby 4 805
Záväzky 10 795
Záväzky z obchodného styku 130,00
Zisk pred zdanením -10 476