MM-BAU, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 15 788
Bežná likvidita III. stupeň 162,76
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 20,73
Celkové tržby 75 682
Celkový dlh 97,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 011
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 011
Čistý cash flow 2 011
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 309
Čistý zisk -1 309
Cudzie zdroje -15 691
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,10
Doba obratu aktív 76,14
Doba obratu pohľadávok 66,44
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 309
EBITDA -1 298
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 298
Finančná páka 1,01
Finančné účty 2 011
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9939
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9939
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 309
Krátkodobé pohľadávky 13 777
Krátkodobé záväzky 97,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 40,00
Náklady na predaný tovar 76 563
Obežný majetok 15 788
Obrat aktív 4,79
Obrat obežného majetku 4,79
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 309
Pohľadávky z obchodného styku 13 083
Pohotová likvidita II. stupeň 162,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,80
Pridaná hodnota -881,00
Rýchla likvidita I. stupeň 20,73
Služby 56 522
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 788
Spotreba materiálu… 20 041
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 682
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 682
Účtovný cash flow 2 011
Vlastné imanie 15 691
Všetky záväzky 97,00
Výsledok hospodárenia -1 298
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 309
Záväzky 97,00
Záväzky z obchodného styku 40,00
Zisk pred zdanením -1 309