Henner s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 3 769
Bežná likvidita III. stupeň 6,10
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,10
Celkové tržby 20 739
Celkový dlh 823,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 769
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 769
Čistý cash flow 3 769
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 054
Čistý zisk -2 054
Cudzie zdroje -2 946
Doba obratu aktív 66,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,88
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 054
EBITDA -2 009
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 009
Finančná páka 1,28
Finančné účty 3 769
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7816
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7816
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 020
Krátkodobé záväzky 618,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 401,00
Náklady na predaný tovar 21 336
Obežný majetok 3 769
Obrat aktív 5,50
Obrat obežného majetku 5,50
Osobné náklady 1 370
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 054
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,6972
Podiel EBIT k aktívam -0,5450
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5450
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6519
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,29
Pohotová likvidita II. stupeň 6,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7816
Pridaná hodnota -597,00
Rentabilita aktív, ROA -0,5450
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,6972
Rýchla likvidita I. stupeň 6,10
Služby 9 717
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 769
Spotreba materiálu… 11 619
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 739
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 739
Účtovný cash flow 3 769
Vlastné imanie 2 946
Všetky záväzky 823,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,6972
Výsledok hospodárenia -2 009
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 054
Záväzky 823,00
Záväzky z obchodného styku 401,00
Zisk pred zdanením -2 054