M&J Construction System s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 4 218
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000
Celkové tržby 14 294
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 218
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 218
Čistý cash flow 4 218
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -782,00
Čistý zisk -782,00
Cudzie zdroje -4 218
Doba obratu aktív 107,71
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -782,00
EBITDA -782,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -782,00
Finančná páka 1,0000
Finančné účty 4 218
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -782,00
Náklady na predaný tovar 15 076
Obežný majetok 4 218
Obrat aktív 3,39
Obrat obežného majetku 3,39
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -782,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000
Pridaná hodnota -782,00
Služby 13 087
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 218
Spotreba materiálu… 1 989
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 294
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 294
Účtovný cash flow 4 218
Vlastné imanie 4 218
Výsledok hospodárenia -782,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -782,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -782,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -782,00
Zisk pred zdanením -782,00