JASNA Invest, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 6 587
Bežná likvidita III. stupeň 2,47
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,47
Celkový dlh 2 000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 936
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 936
Čistý cash flow 4 936
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -413,00
Čistý zisk -413,00
Cudzie zdroje -4 587
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -413,00
EBITDA -385,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -385,00
Finančná páka 1,44
Finančné účty 4 936
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6964
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6964
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -413,00
Krátkodobé záväzky 2 000
Náklady na predaný tovar 11,00
Neobežný majetok 1 651
Obežný majetok 4 936
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -413,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,7494
Pohotová likvidita II. stupeň 2,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9293
Pridaná hodnota -11,00
Rýchla likvidita I. stupeň 2,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,19
Služby 4,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 587
Spotreba materiálu… 7,00
Účtovný cash flow 4 936
Vlastné imanie 4 587
Všetky záväzky 2 000
Výsledok hospodárenia -385,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -385,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -413,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -413,00
Záväzky 2 000
Zisk pred zdanením -413,00