BOCHŇÁK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 35 029
Bežná likvidita III. stupeň 2,08
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5229
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5617
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,9354
Celkové tržby 68 295
Celkový dlh 16 930
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 464
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 464
Čistý cash flow 9 464
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 972
Čistý zisk 13 099
Cudzie zdroje -18 099
Daň z príjmov 3 873
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 873
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 91,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,51
Doba obratu aktív 187,21
Doba obratu pohľadávok 91,51
Doba obratu zásob 220,03
Doba splácania záväzkov 439,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 148,18
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 972
EBITDA 16 990
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 990
Finančná páka 1,94
Finančné účty 9 464
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5167
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,5167
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 972
Krátkodobé pohľadávky 17 122
Krátkodobé záväzky 16 850
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 686
Náklady na predaný tovar 50 553
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 006
Obežný majetok 35 029
Obrat aktív 1,95
Obrat obežného majetku 1,95
Obrat zásob 1,66
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 099
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,7237
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,9336
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,27
Pohľadávky z obchodného styku 17 122
Pohotová likvidita II. stupeň 1,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,9354
Pridaná hodnota 17 742
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,7237
Rýchla likvidita I. stupeň 0,5617
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,9965
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,9965
Služby 29 198
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 029
Spotreba materiálu… 7 349
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 68 295
Tržby z predaja tovaru 23 204
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 45 091
Účtovný cash flow 9 464
Vlastné imanie 18 099
Všetky záväzky 16 930
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,7237
Výsledok hospodárenia 16 990
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 972
Zásoby 8 443
Záväzky 16 930
Záväzky z obchodného styku 5 686
Zisk pred zdanením 16 972