CUNGI s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 81 654
Bežná likvidita III. stupeň 0,5691
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,43
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,99
Celkové tržby 81 071
Celkový dlh 68 016
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 481
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 481
Čistý cash flow 19 481
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 046
Čistý zisk 8 638
Cudzie zdroje -13 638
Daň z príjmov 2 408
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 408
Dlhodobé pohľadávky 1 474
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,51
Doba obratu aktív 394,72
Doba obratu pohľadávok 28,97
Doba obratu zásob 133,56
Doba splácania záväzkov 619,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 328,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 255,32
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 046
EBITDA 12 443
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 443
Finančná páka 5,99
Finančné účty 19 481
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 421
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,8319
Krátkodobé pohľadávky 4 518
Krátkodobé záväzky 67 928
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 28 018
Náklady na predaný tovar 61 058
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 054
Neobežný majetok 41 525
Obežný majetok 40 129
Obrat aktív 0,9247
Obrat neobežného majetku 1,82
Obrat obežného majetku 1,88
Obrat zásob 2,73
Odpisy 1 375
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 375
Osobné náklady 7 327
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 013
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6334
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,8048
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,73
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,30
Pohľadávky z obchodného styku 3 208
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7001
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,8330
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,99
Pridaná hodnota 20 013
Primárna platobná neschopnosť 8,73
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6334
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,47
Služby 2 369
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81 654
Spotreba materiálu… 18 635
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 505
Tržby z predaja tovaru 75 505
Účtovný cash flow 19 481
Vlastné imanie 13 638
Všetky záväzky 68 016
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,6334
Výsledok hospodárenia 11 068
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 068
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 638
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 046
Zásoby 14 656
Záväzky 68 016
Záväzky z obchodného styku 28 018
Zisk pred zdanením 11 046