X MOLD s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 10 161
Bežná likvidita III. stupeň 1,53
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8639
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,7175
Celkové tržby 8 157
Celkový dlh 4 245
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 111
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 111
Čistý cash flow 5 111
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 222
Čistý zisk 916,00
Cudzie zdroje -5 916
Daň z príjmov 306,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 306,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,12
Doba obratu aktív 454,67
Doba obratu pohľadávok 61,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 189,95
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 222
EBITDA 1 869
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 869
Finančná páka 1,72
Finančné účty 5 111
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5822
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,5822
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 869
Krátkodobé pohľadávky 1 378
Krátkodobé záväzky 4 245
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 120,00
Náklady na predaný tovar 4 896
Neobežný majetok 3 672
Obežný majetok 6 489
Obrat aktív 0,8028
Obrat neobežného majetku 2,22
Obrat obežného majetku 1,26
Odpisy 628,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 628,00
Osobné náklady 1 006
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 544
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,5030
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,6266
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,6266
Pohľadávky z obchodného styku 1 120
Pohotová likvidita II. stupeň 1,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,7175
Pridaná hodnota 3 261
Rýchla likvidita I. stupeň 1,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,27
Služby 1 646
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 161
Spotreba materiálu… 3 250
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 157
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 157
Účtovný cash flow 5 111
Vlastné imanie 5 916
Všetky záväzky 4 245
Výsledok hospodárenia 1 241
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 916,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 222
Záväzky 4 245
Záväzky z obchodného styku 120,00
Zisk pred zdanením 1 222