Ban & syn s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 37 512
Bežná likvidita III. stupeň 0,9043
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,74
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8816
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,40
Celkové tržby 23 345
Celkový dlh 30 565
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 977
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 977
Čistý cash flow 25 977
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 697
Čistý zisk 1 947
Cudzie zdroje -6 947
Daň z príjmov 674,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 674,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,18
Doba obratu aktív 586,50
Doba obratu pohľadávok 7,18
Doba obratu zásob 99,20
Doba splácania záväzkov 13 985
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 460,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 614,66
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 697
EBITDA 3 879
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 879
Finančná páka 5,40
Finančné účty 25 977
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 685
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,7855
Krátkodobé pohľadávky 459,00
Krátkodobé záväzky 29 465
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 295
Krytie dlhovej služby 51,04
Nákladové úroky 76,00
Náklady na predaný tovar 16 528
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 769,00
Neobežný majetok 10 867
Obežný majetok 26 645
Obrat aktív 0,6223
Obrat neobežného majetku 2,15
Obrat obežného majetku 0,8761
Obrat zásob 3,68
Odpisy 988,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 988,00
Osobné náklady 2 658
Ostatné náklady na finančnú činnosť 194,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 935
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,6925
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,11
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,86
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,56
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,87
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,11
Pohotová likvidita II. stupeň 0,8972
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 341,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,8148
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,40
Pridaná hodnota 6 817
Rýchla likvidita I. stupeň 0,8816
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,88
Služby 886,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 512
Spotreba materiálu… 14 873
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 345
Tržby z predaja tovaru 782,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 563
Účtovný cash flow 25 977
Úrokové krytie 35,49
Vlastné imanie 6 947
Všetky záväzky 30 565
Výsledok hospodárenia 2 891
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 621
Zásoby 209,00
Záväzky 30 565
Záväzky z obchodného styku 1 295
Zisk pred zdanením 2 621