DASL s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019
Aktíva 6 458
Bežná likvidita III. stupeň 5,45
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,45
Celkové tržby 15 007
Celkový dlh 1 341
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 458
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 458
Čistý cash flow 6 458
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 388,00
Čistý zisk 117,00
Cudzie zdroje -5 117
Daň z príjmov 271,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 271,00
Doba obratu aktív 157,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,80
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 388,00
EBITDA 393,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 393,00
Efektívna daňová sadzba 0,6985
Finančná páka 1,26
Finančné účty 6 458
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7924
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7924
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 388,00
Krátkodobé záväzky 1 184
Náklady na predaný tovar 11 505
Obežný majetok 6 458
Obrat aktív 2,32
Obrat obežného majetku 2,32
Osobné náklady 2 850
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 117,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,8138
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,23
Pohotová likvidita II. stupeň 5,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7924
Pridaná hodnota 3 502
Rýchla likvidita I. stupeň 5,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,41
Služby 7 741
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 458
Spotreba materiálu… 3 764
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 007
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 007
Účtovný cash flow 6 458
Vlastné imanie 5 117
Všetky záväzky 1 341
Výsledok hospodárenia 393,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 393,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 117,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 388,00
Záväzky 1 341
Zisk pred zdanením 388,00